دیروز احساس تکلیف ها،بوی شهادت می داد، اما امروز...