مستند فاز 3 در ادامه آشکار سازی های مستند ظهور:

[http://www.aparat.com/v/kABVx]