عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت